Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Regulamin Dyktanda

Regulamin Bibliotecznego Dyktanda z Języka Polskiego

ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

WSPÓŁORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Bibliotekarzy polskich - Koło Nr 6 w Gryficach.

CELE DYKTANDA:

 • Uczczenie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
 • Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny,
 • Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych,
 • Podejmowanie współzawodnictwa w „ortograficznych potyczkach”.

ZAŁOŻENIA DYKTANDA:

 

 • Dyktando ma charakter otwarty i edukacyjny. Uczestnicy będą ubiegać się o tytuł BIBLIOTECZNEGO MISTRZA ORTOGRAFII.
 • Konkurs jest adresowany do wszystkim chętnych bez względu na płeć, wykształcenie, status społeczny itp., za wyjątkiem pracowników MBP w Gryficach i ich rodzin.
 • Uczestnikami Dyktanda mogą być uczniowie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby powyżej 20-ego roku życia.
 • Liczba uczestników jest NIEOGRANICZONA.

PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY:

 • Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, słowniki itp.).
 • Oceniana będzie również interpunkcja.
 • Za każdy błąd uczestnik otrzyma 1 pkt karny.
 • Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.
 • Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego.
 • Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. W poprawkach także nie wolno używać liter drukowanych.
 • Tytuł BIBLIOTECZNEGO MISTRZA ORTOGRAFII zostanie przyznany w poszczególnych grupach uczestnikom, którzy napiszą tekst bezbłędnie. W przypadku braku takich osób nagrody otrzymają Ci, którzy popełnią najmniej błędów. Jeżeli będzie kilka prac napisanych poprawnie lub kilka z taką samą liczbą błędów, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w celu wyłonienia jednej osoby.
 • Wgląd do własnej pracy będzie możliwy po ogłoszeniu wyników przez okres 7 dni.
 • Tekst dyktanda opracowany został na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w "Wielkim słowniku ortograficznym", pod red. Edwarda Polańskiego, Warszawa 2003.
 • Tekst dyktanda zostanie przeczytany najpierw w całości, następnie każde zdanie zostanie odczytanie trzykrotnie. Na koniec tekst zostanie odczytany ponownie w całości, po czym każdy z uczestników będzie miał 5 min. na poprawienie ewentualnych błędów.
 • Nad przebiegiem dyktanda będzie czuwać komisja.

NAGRODY:

 • Nagrody zostaną przyznane za 3 pierwsze miejsca.
 • Dla wszystkich uczestników przewidziane jest podziękowanie w postaci dyplomu.
Akceptuj pliki cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information