Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Regulamin konkursu literackiego „Utalentowani”

Regulamin konkursu literackiego „Utalentowani”

ORGANIZATOR:

Partnerstwo na rzecz Kultury i Wspierania Rozwoju Społeczności Lokalnej w Gryficach

CELE:

 1. Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny,
 2. Zachęcenie utalentowanej młodzieży i dorosłych do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej,
 3. Popularyzowanie twórczości literackiej młodzieży i dorosłych,
 4. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

ADRESACI KONKURSU:

Wszyscy mieszkańcy powiatu gryfickiego powyżej 14 roku życia

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: Opowiadanie i Wiersz.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów własnych, napisanych w języku polskim, dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach.
 3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie lub wiersz na dowolny temat.
 4. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór w kategorii Opowiadanie, a w kategorii Wiersz maksymalnie 3 utwory.
 5. Opowiadanie zgłoszone do Konkursu nie może przekraczać objętości 18 000 znaków ze spacjami, tj. dziesięciu stron znormalizowanego maszynopisu. Nie ma limitu znaków dla wierszy. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza i wydrukować jednostronnie.
 6. Utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem), nie należy go podpisywać nazwiskiem Autora. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą wypełnioną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi Autora, adresem oraz danymi dotyczącymi nadesłanego utworu – temat utworu oraz oznaczenie gatunku literackiego (Opowiadanie, Wiersz)
 7. Pracę konkursową należy przesłać w 2 egzemplarzach maszynopisu oraz na nośniku elektronicznym.
 8. Kartę zgłoszeniową można pobrać tutaj (.pdf lub .doc) i wydrukować.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

Prace należy składać do dnia 31 października 2012 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gryficach, bądź przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach, ul. Wojska Polskiego 23, 72-300 Gryfice, z dopiskiem „Konkurs Literacki”. Decyduje data stempla pocztowego.

JURY:

Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.

KRYTERIA OCENIANIA:

 • twórczy charakter utworu,
 • poprawność stylistyczna i językowa,
 • poziom literacki pracy,
 • samodzielność i oryginalność,
 • ogólna estetyka pracy.

NAGRODY:

 • Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody w postaci pełnowartościowej publikacji w formie zbioru opowiadań, tomiku antologii poezji, w formie książkowej
 • Dla nauczycieli lub instruktorów, których uczestnicy Konkursu wpiszą do karty zgłoszeniowej jako konsultantów przy powstawaniu utworu, przewidziane są podziękowania.

WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU:

 • Jury podejmuje decyzję większością głosów.
 • W obu gatunkach literackich (Opowiadanie, Wiersz) przyznane zostaną trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 • Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki i jej Partnerów oraz w lokalnej prasie.
 • Od decyzji Jury nie ma odwołania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na stronach internetowych oraz w prasie, a także na publikację nagrodzonego Utworu w zbiorze opowiadań lub antologii poezji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach oraz jej Partnerów jak i całego Partnerstwa, bez uiszczania honorarium autorskiego.
 • Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
 • Prace nie będą zwracane.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.
Akceptuj pliki cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information